W atmosferze tolerancji, odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności towarzyszymy uczniom na drodze do poznawania i spełniania siebie. Podstawą naszego działania jest umożliwienie im zdobycia kompetencji przydatnych w dorosłym życiu i pełnieniu w nim odpowiedzialnych ról społecznych i zawodowych. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele – to wzajemnie uzupełniające się ogniwa szkolnej społeczności.

Szkoła poza przekazywaną uczniom wiedzą teoretyczną kształtuje ich umiejętności i postawy, jakich potrzebują, żyjąc w społeczeństwie podlegającym ciągłym zmianom. Stwarzamy warunki sprzyjające ich dojrzewaniu do odpowiedzialnego życia w świecie dorosłych i podejmowania dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej.

Nauczyciele wykorzystując rozbudowaną bazę oraz własne kwalifikacje i kompetencje dla prowadzenia działań innowacyjnych sprzyjających rozwojowi uczniów i realizacji ich planów. Nauczyciele podejmują swoje działania w oparciu o wartości takie jak mądrość, uczciwość i szeroko rozumiane dobro jednostki i ogółu.

 

misja-szkoły

 

Szkoła stwarza każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Nauczyciele z zaangażowaniem przekazują niezbędną wiedzę i kształtują interdyscyplinarne umiejętności. Kreujemy postawy twórcze, aktywne, w oparciu o wartości humanistyczne oraz zapewniamy swoim wychowankom poczucie bezpieczeństwa.

Uczniowie i absolwenci naszej szkoły są dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie XXI wieku. Powyższe cele realizowane są w przyjaznym otoczeniu lokalnej społeczności, wykwalifikowana kadra stosuje nowoczesne i efektywne metody nauczania, a baza dydaktyczna pozwala na rozwijanie swoich zainteresowań w formie wielu ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

We wszystkich działaniach kierujemy się poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej, dbamy o tradycje, uwzględniamy przede wszystkim dobro wszystkich uczniów i ich dalszy los, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego ich rozwoju.

© 2019 Liceum Akademickie Społecznej Akademii Nauk | Wszystkie prawa zastrzeżone